Download Form

कृपया तल दियको download button मा क्लिक गरी CTEVT को फारम download गर्नुहोस् । फारम download गरिसकेपछी print गर्नुहोस् । print गरेसकेपछी त्यसमा दिएको सम्पूर्ण जानकारी हरु सद्ध सँग भर्नुहोला । फारम पूर्ण रुपमा भरिसकेपछी माथि upload button मा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईंले भरेको फारमलाई mobile/scanner मा scan गर्‍नुहोस् । अन्त्यमा file upload button मा क्लिक गरी आफ्नो फारम submit गर्नुहोस् ।